1.Đào tạo sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh cho Khoa Môi trường và Tài nguyên theo hướng ứng dụng mô hình hóa trong nghiên cứu, quản lý môi trường và biến đổi khí hậu.
2.Xây dựng các khóa đào tạo ngắn hạn do Khoa, Trường tổ chức liên quan đến ứng dụng mô hình toán, phần mềm môi trường trong công tác quản lý môi trường.
3. Nghiên cứu triển khai ứng dụng mô hình toán và các phần mềm môi trường trong quy hoạch khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Trong đó các công nghệ chính là hệ thống thông tin địa lý (GIS), mô hình hóa, viễn thám, hệ thống cơ sở dữ liệu.
4. Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin môi trường và ứng dụng vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai chuyển giao công nghệ của Khoa,Trường.
5. Phối hợp với các Bộ môn trong Khoa Môi trường và Tài nguyên vàcác Khoa khác (Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Bộ môn Tài nguyên nước, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Khoa Khoa học Ứng dụng) trong Trường thực hiện các đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ do Khoa, Trường chủ trì.
6. Tăng cường phát triển công tác đào tạo và hợp tác quốc tế của Khoa và Trường trong lĩnh vực mô hình hóa môi trường và phần mềm.