UCAR (viết tắt cụm từ – The University Corporation for Atmospheric Research) là một tập đoàn phi lợi nhuận gồm hơn 100 trường cao đẳng và đại học,  cung cấp nghiên cứu và đào tạo về khoa học khí quyển và những vấn đề liên quan. UCAR quản lý trực tiếp Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia (NCAR) và cung cấp các dịch vụ bổ sung để hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo thông qua các chương trình cộng đồng. Trụ sở chính của nó, tại Boulder, Colorado, bao gồm Phòng thí nghiệm Mesa của NCAR, được thiết kế bởi I.M. Pei.

UCAR được thành lập vào năm 1959 bởi các giảng viên từ 14 trường đại học hàng đầu để hỗ trợ và phát triển các ngành khoa học khí quyển. Họ cùng làm việc hướng tới xây dựng các mô hình tính toán và kết hợp với số liệu quan trắc cho phép cộng đồng khoa học thực hiện các chương trình khoa học dài hạn, phức tạp ngoài tầm với từng trường đại học riêng lẻ.