Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) đã xây dựng Trung tâm mô hình hóa môi trường để phát triển chính sách (Environmental Modeling for Policy Development – CEMPD) thông qua Đại học Bắc Carolina, tại Học viện môi trường Chapel Hill (UNC) thành lập Hệ thống phân tích và mô hình hóa cộng đồng (CMAS) để hỗ trợ cộng đồng mô hình chất lượng không khí. CMAS là một cách tiếp cận để phát triển, ứng dụng và phân tích các mô hình môi trường, tận dụng các tài năng và nguồn lực bổ sung từ cộng đồng những người làm mô hình lập ra các tiêu chuẩn mới về chất lượng trong khoa học và độ tin cậy khi ứng dụng công nghệ.

CEMPD đã phát triển một tài nguyên trong Trung tâm CMAS để phân phối các tính năng của CMAS cho cộng đồng mô hình hóa toàn cầu. Từ nghiên cứu đến ứng dụng là cách tiếp cận, mục tiêu của Trung tâm CMAS. Nhiệm vụ của CMAS là thúc đẩy cộng đồng mô hình, thông qua xây dựng nguồn lực tập trung để phục vụ các thành viên của cộng đồng mô hình hóa môi trường.