tiếp cận

Tiếp cận thực tiễn, hệ thống, toàn diện và tổng hợp

Đối tượng nghiên cứu ở đây là xây dựng công nghệ của Việt Nam tính toán lan truyền chất ô nhiễm không khí – bao gồm đề xuất mô hình, xây dựng công nghệ tính toán, kiểm định mô hình.  Đây là lĩnh vực được chú ý nghiên cứu tại nhiều nước phát triển trên thế giới. Tổ chức WMO – cơ quan chịu trách nhiệm về hướng nghiên cứu này đã thực hiện sự phân loại các mô hình nhiễm bẩn ô nhiễm không khí thành 3 nhóm: Mô hình thống kê kinh nghiệm; Mô hình thống kê thủy động; Mô hình số trị. Chương trình môi trường toàn cầu chia các loại mô hình thành 4 nhóm theo không gian- thời gian (còn gọi 4 qui mô).  Với qui mô và phạm vi rất rộng của các mô hình nhiễm bẩn không khí rất rộng, do đó đòi hỏi phải tiếp cận thực tiễn, hệ thống, toàn diện và tổng hợp mới giải quyết được mục tiêu nghiên cứu đề ra.

Tiếp cận kế thừa tri thức, kinh nghiệm và cơ sở dữ liệu đã có một cách chọn lọc

Các mô hình nhiễm bẩn ô nhiễm không khí được nghiên cứu trên thế giới từ 100 năm qua, từ Việt Nam là từ những năm 60 của thế kỷ trước (gần 60 năm). Rất nhiều mô hình các loại và qui mô khác nhau đã được nghiên cứu, Việt Nam là nước đi sau cần thiết phải tiếp thu có chọn lọc tri thức, kinh nghiệm đã có. Do đó trong cách tiếp cận này sẽ:

– Tổng hợp lý thuyết và thực tiễn để xác định cơ sở khoa học lựa chọn mô hình và xây dựng phần mềm mô phỏng phục vụ cho mục tiêu của đề tài.  Dự kiến sẽ nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế từ nhiều nước phát triển.

– Tổng quan nghiên cứu về CSDL và hệ thống thông tin tích hợp để phục vụ cho mục tiêu tính toán ô nhiễm không khí.

– Đề xuất giải pháp xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan thu thập số liệu cho mô hình vận hành.

Tiếp cận phương pháp công nghệ thông tin ứng dụng trong quản lý tài nguyên môi trường.

Đây là cách tiếp cận nhằm đảm bảo thực thi các yêu cầu về công nghệ thông tin, được quy định theo Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quy trình và Định mức KT-KT xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường. Xây dựng phần mềm cần tuân thủ với văn bản pháp quy và đề cương đã được thông qua, phù hợp với nội dung, kinh phí đã được phê duyệt.

Tiếp cận đa mục tiêu

Phần mềm được nghiên cứu xây dựng trong đề tài này sẽ phục vụ cho Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Cục kiểm soát ô nhiễm, nhưng cũng hướng tới các Bộ ban ngành TW, địa phương tham gia sử dụng khai thác. Bên cạnh đó phải đáp ứng được yêu cầu của công nghệ thông tin liên quan tới phân quyền, chia sẻ, xử lý thông tin.

Trả lời