PHẠM VI

– Địa lý: 3 tỉnh thành phố: Tp. HCM, Đồng Nai, Bình Dương (hiển thị bản đồ)

– Lĩnh vực: Mô hình hóa ô nhiễm không khí

– Thời gian: số liệu quan trắc chất lượng không khí, số liệu khí tượng, số liệu phát thải (2010, 2017)

Trả lời