THÔNG TIN CHUNG

Mô hình chất lượng không khí là một công cụ quan trọng để dự báo chất lượng không khí để đưa ra chiến lược, chính sách kiểm soát và giảm thiểu phát thải. Thực tiễn tại nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy, để ra được chính sách cao chất lượng không khí ở các thành phố, khu đô thị lớn cần xây dựng mô hình và cơ sở dữ liệu để kiểm kê, quản lý số liệu quan trắc và đánh giá mức độ, phạm vi ảnh hưởng từ các nguồn phát thải.

Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ 4, diễn ra tại Hà Nội ngày 30/9/2015 đã đưa ra 7 nhiệm vụ cho toàn ngành trong giai đoạn 2016 – 2020, trong đó nhiệm vụ số 6 ghi rõ: “ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công cụ đánh giá môi trường chiến lược, cơ sở dữ liệu môi trường để dự báo, phòng ngừa các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường; đẩy mạnh công tác thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, quy chuẩn về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát chặt nguồn phát sinh, việc lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại không để tái gây ô nhiễm môi trường”.

Đề tài  “Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn ứng dụng mô hình toán kết hợp với GIS, viễn thám tính toán ô nhiễm không khí phù hợp với điều kiện Việt Nam – áp dụng thử nghiệm tại Tp.HCM và khu vực phụ cận    “ được thực hiện nhằm đề xuất hệ thống thông tin – mô  hình kết hợp với GIS tính toán mức độ ô nhiễm không khí để từ đó đưa ra các giải pháp giảm thiểu phù hợp với điều kiện của Việt Nam.