Ngân hàng dữ liệu và các nhóm mô hình cùng trình tự chạy mô hình.