ArcGIS là dòng sản phẩm hỗ trợ trong hệ thống thông tin địa lý (GIS) của ESRI. Tùy mức độ đăng ký bản quyền mà ArcGIS sẽ ở dạng ArcView, ArcEditor, ArcInfo. Trong đó ArcInfo có chi phí bản quyền lớn nhất và nhiều chức năng nhất.

ERSI có những sản phẩm chủ yếu sau:

  • ArcGIS gồm các ứng dụng chính ArcMap,ArcCatalog,ArcToolbox.
  • ArcIMS dùng để đưa dữ liệu GIS lên Web
  • ArcPad dùng cho các thiết bị Mobile
  • ArcSDE dùng làm cầu nối truy xuất vào các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
  • ArcExplore dùng truy cập nguồn dữ liệu trên Web
  • ArcGIS server hỗ trợ các chức năng bên phía server cũng như triển khai các ứng dụng qua mạng