PGS.TSKH. Bùi Tá Long, chủ nhiệm đề tài.

Chủ nhiệm đề tài

PGS.TSKH. Bùi Tá Long

Trưởng phòng Phòng thí nghiệm Mô hình hóa môi trường

Khoa Môi trường và Tài nguyên, Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia Tp.HCM

ĐT: 0918017376; E-mail: longbt62@hcmut.edu.vn

 

 

KS. Nguyễn Châu Mỹ Duyên thư ký đề tài.

Thư ký đề tài

KS. học viên cao học Nguyễn Châu Mỹ Duyên

Phòng thí nghiệm Mô hình hóa môi trường

Khoa Môi trường và Tài nguyên, Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia Tp.HCM

ĐT: 0924984292; E-mail:nguyenduyen91@hcmut.edu.vn