Dòng thông tin – dữ liệu cần thiết để chạy EnvimAP

CÁC BƯỚC CHẠY ENVIMAP 2019

Đăng ký và đăng nhập vào phần mềm EnvimAP

 

Người dùng cần nhập và khai báo tương ứng
Người dùng được phép chọn ống khói trên bản đồ.

CÁC BƯỚC CHẠY WRF VÀ CMAQ

Thực hiện chọn vùng chạy WRF
Chọn lước với các độ phân giải khác nhau.

 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài