Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là đơn vị nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường – có chức năng nghiên cứu các chính sách kinh tế – xã hội liên quan đến tài nguyên và môi trường; đề xuất xây dựng chiến lược, thể chế, chính sách, quy hoạch tổng thể về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; thực hiện nhiệm vụ đào tạo và các hoạt động sự nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản theo quy định của pháp luật. Viện có tên giao dịch tiếng Anh: Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment (ISPONRE).

Trang Web chính thức của Viện: https://isponre.gov.vn/home/