Tích hợp dữ liệu được hiểu là quá trình kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn thông tin khác nhau nhằm cung cấp cho người dùng một cái nhìn tổng quan và duy nhất về các dữ liệu này. Phần mềm EnvimAP cho phép tích hợp đồng nhất nhiều nguồn dữ liệu vào phần mềm như: dữ liệu quan trắc môi trường, dữ liệu khí tượng thủy văn và dữ liệu phát thải từ các đối tượng được phân quyền quản sẽ được đồng nhất và tích hợp trong phần mềm này.

Trả lời