Module Báo cáo: Truy xuất và thống kê các báo cáo kết quả chạy mô hình; Báo cáo số liệu quan trắc chất lượng không khí, …

Thống kê, báo cáo bộ số liệu về khí tượng, phát thải, ….

=>Từ những thông số của báo cáo hỗ trợ nhà quản lý đưa ra các quyết định cần thực hiện các phương án, nhiệm vụ cấp bách để ứng phó với giảm thiểu ô nhiễm không khí

 

Trả lời