Module quản lý phân quyền: Quản lý thông tin về vùng thông tin và các hoạt động mà một tài khoản cụ thể được phép thao tác trên hệ thống. Phân quyền của phần mềm EnvimAP được xây dựng đáp ứng nhu cầu quản lý của admin. Hiện tại, phần mềm đang trong quá trình hoàn thiện sẽ phân quyền cho ISPONRE để cùng phối hợp với nhóm tác giả

Trả lời