Cho phép nhắc nhở người sử dụng về thời gian, nội dung cuộc họp, hội thảo, lịch công tác, nhiệm vụ nội dung công việc cần thực hiện.

Trả lời