Cho phép nhắc nhở người sử dụng về thời gian, nội dung cuộc họp, hội thảo, lịch công tác, nhiệm vụ nội dung công việc cần thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *