Chức năng lưu trữ thông tin – dữ liệu thể hiện qua việc quản lý, cập nhật thông tin – dữ liệu:

Quản lý thông tin các đối tượng liên quan tới đề tài: quản lý dữ liệu bản đồ; quản lý quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường; quản lý thông tin Khu công nghiệp/Làng nghề; Cơ sở sản xuất;  quản lý dữ liệu trạm quan trắc, trạm khí tượng; quản lý thông tin sử dụng nguyên vật liệu; Báo cáo thống kê; Tra cứu. tìm kiếm; Phân quyền.