LỜI GIỚI THIỆU

Việt Nam đã ký kết Hiệp định Paris 2015 và đang cùng với cộng đồng thế giới hướng đến mục tiêu kiểm soát sự gia tăng nhiệt độ trong thế kỷ này. Để đạt được sứ mệnh này, Việt Nam đã lên kế hoạch giảm 8% lượng khí nhà kính quốc gia vào năm 2030 so với mức thông thường (business-as-usual), trong đó có phát thải trực tiếp từ các bãi chôn lấp.

Bên cạnh đó, ở Việt Nam, các chất khí thải ra từ bãi chôn lấp là đối tượng gây ô nhiễm không khí và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cư dân sống gần bãi rác nên bài toán kiểm soát ô nhiễm được đặt ra cấp thiết. Trong nghiên cứu này, một hệ thống tích hợp giữa mô hình, CSDL và GIS thực hiện tính toán thí nghiệm nhằm tìm ra bộ thông số tiềm năng phát sinh khí metan (methane generation rate) và hằng số tốc độ phát sinh khí methane (methane generation potential capacity),  phù hợp, trên cơ sở đó xác định phát thải methane cho từng bãi chôn lấp nói riêng và tổng phát thải methane nói chung. Điểm mới của nghiên cứu này là sử dụng kết quả quan trắc chất lượng không khí để hiệu chỉnh các hệ số phát thải, cho phép xác định chính xác hơn lượng phát thải methane, khác với áp dụng các công thức của IPCC. Công trình này được thực hiện cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với 33 bãi chôn lấp, hàng năm tiếp nhận trên 8 triệu tấn chất thải rắn sinh hoạt. Đây là khu vực có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, tuy diện tích chỉ chiếm 9,2% và dân số chiếm 21% của cả nước, nhưng GRDP của vùng chiếm hơn 45% cả nước, đóng góp trên 42% tổng thu ngân sách.